Home Słowo ze spotkania

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Spis treści
Słowo ze spotkania
Rok 2013/2014
2012/2013
2010
Wszystkie strony

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 22 czerwca 2011

Spotkanie prowadziła: Jagoda

Słowo ze spotkania: 2 Kor 13, 11 -13

 

11 Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu,

jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!

12 Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.

13 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 9 czerwca 2011

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: J 17, 20 - 26

 

20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;

21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno,

aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

22 I także chwałę*, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.

23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał,

żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem,

aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.

26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 26 maja 2011

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: J 14, 25 - 29

 

25 To wam powiedziałem przebywając wśród was.

26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy*

i przypomni wam wszystko,co Ja wam powiedziałem.

27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.

Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!

28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.

Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się,że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie*.

29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 19 maja 2011

Spotkanie prowadziła: Małgosia i Krysia

Słowo ze spotkania: Ps 134

 

Oto błogosławcie Pana,
wszyscy słudzy Pańscy,
którzy trwacie nocami w domu Pańskim*.
2 Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu
i błogosławcie Pana!
3 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu*,
Ten, który uczynił niebo i ziemię!

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 5 maja 2011

Spotkanie prowadziła Jagoda

Słowo ze spotkania: 1 P 3 - 9

 

3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei:

4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.

5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

6 Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.

7 Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu,

na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa*.

8 Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie*,

a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały

9 wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 7 kwietnia

Spotkanie prowadziła Irenka

Słowo ze spotkania: RZ 8, 31 - 39

 

31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?*

32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał,

jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?*

33 Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?

34 Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał,

siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?*
35
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

36 Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź
*.
37 Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował.

38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce,

39 ani co wysokie*, ani co głębokie*, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 24.03.2011

Spotkanie prowadziła: Małgosia

Katecheza "Po REO" - Odkryj swój charyzmat - Krysia

Słowo ze spotkania: Łk 6, 46 - 49

 

46 Czemu to wzywacie Mnie: "Panie, Panie!", a nie czynicie tego, co mówię?

47 Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je.

48 Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale.

Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.

49 Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu.

[Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki».

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 10.03.2011

Spotkanie prowadziała : Ania

Katecheza "Po REO" - Grupki dzielenia - Krysia

Słowo ze spotkania:   1 P 5, 5a - 11

Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje*.

6 Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.

7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego*, gdyż Jemu zależy na was.

8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.

10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.

11 Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 24.02.2011

Spotkanie prowadziła : Irenka

Kateheza "Po REO" - Moje miejsce w Kościele - ks. Piotr

Słowo ze spotkania: Syr 5, 1-8

 

1 Nie polegaj na swoich bogactwach
i nie mów: «Jestem samowystarczalny»
*.
2 Nie daj się uwieść żądzom i sile,
by iść za zachciankami swego serca.
3 Nie mów: «Któż mi ma coś do rozkazywania?»
Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość.
4 Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?»
Albowiem Pan jest cierpliwy.
5 Nie bądź tak pewny darowania ci win,
byś miał dodawać grzech do grzechu.
6 Nie mów: «Jego miłosierdzie
zgładzi mnóstwo moich grzechów».
U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość,
a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.
7 Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
ani nie odkładaj tego z dnia na dzień:
nagle bowiem gniew Jego przyjdzie
i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.
8 Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.

 

Spotkanie modlitewne w dniu 03.02.2011

Spotkanie prowadziła: Ania

Katecheza "Po REO" -  Co to znaczy Kościół? - Ela

Słowo ze spotkania: Ef 1, 3-10

3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich* - w Chrystusie.
4 W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości 5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
6 ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew -
odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski.
8 Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
9 przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął
10 dla dokonania pełni czasów,
aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi*.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 27 stycznia 2011

Spotkanie prowadziła: Janeczka

katacheza "Po R E O"- Spotkanie modlitewne -  Ania

Słowo ze spotkania: Iz 12, 2 -6

2 Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!

3 Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie
ze zdrojów zbawienia.

4 Powiecie w owym dniu:
Chwalcie Pana!
Wzywajcie Jego imienia!
Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!

5 Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!
Niech to będzie wiadome po całej ziemi!

6 Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!»

 

Spotkanie modlitewne w dniu 20 stycznia 2011r.

Prowadzenie : Krysia

Katacheze "Po R E O"- Słowo Boże: Ela

 

Słowo ze spotkania:Ps 103, 11 - 22

 

11    Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak trwała jest Jego łaska dla tych, co się Go boją.

12    Jak jest odległy wschód od zachodu,

tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

13   Jak lituje się ojciec nad synami,

tak Pan się lituje nad tymi co się Go boją.

14    Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,

pamięta, że jesteśmy prochem.

15    Dni człowieka są jak trawa,

kwitnie jak kwiat na polu;

16    ledwie muśniego wiatr, a już go nie ma,

i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

17    A łaskawość Pana na wieki wobec Jego czcicieli,

a Jego sprawiedliwość nad synami ich syów

18    nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza

i pamiętają, by wypełnić Jego przykazania.

19    Pan w niebie tron swój ustawił,

a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.

20    Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,

pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,

(posłuszni na dźwięk Jego słowa)

21   Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,

słudzy Jego, pełniący Jego wolę!

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,

na każdym miejscu Jego panowania.

Błogosław, duszo moja, Pana !

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 29 grudnia 2010

Prowadzenie: Irenka

Słowo ze spotkania: 1 J 4, 9-16

 

 

9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat
*,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

10 W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy
*.
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

12 Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

13 Poznajemy, że my trwamy w Nim,
a On w nas,
bo udzielił nam ze swego Ducha
*.
14 My także widzieliśmy i świadczymy,
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.

15 Jeśli kto wyznaje,
że Jezus jest Synem Bożym,
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.

16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 16 grudnia 2010

prowadzenie: Małgosia

Słowo ze spotkania: Ps 34, 1-6 ;  16-19

 

1 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.

2 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

3 Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!

4 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

5 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

6 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił ze wszystkich ucisków.

 

16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.

17 Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.

18 * Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wygładzić z ziemi.

19 Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 2 grudnia 2010

prowadzenie: Ania

Słowo ze spotkania: Flp 2, 5 -11

 

5 To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
6 On, istniejąc w postaci* Bożej,
nie skorzystał ze sposobności
*,
aby na równi
* być z Bogiem,
7 lecz ogołocił* samego siebie,
przyjąwszy postać sługi
*,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,

8 uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci -
i to śmierci krzyżowej
*.
9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył*
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię
*,
10 aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
*
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.

11 I aby wszelki język wyznał*,
że Jezus Chrystus jest PANEM
* -
ku chwale Boga Ojca
*.

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 23 września 2010

prowadzenie: Małgosia

 

Słowo ze spotkania:

 

KOH 1, 2-10

 

2 Marność

 

 

 

 

 

* nad marnościami, powiada Kohelet,
marność nad marnościami - wszystko marność.

 

3 Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu,
jaki zadaje sobie pod słońcem?

4 Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi,
a ziemia trwa po wszystkie czasy.

5 Słońce wschodzi i zachodzi,
i na miejsce swoje spieszy z powrotem,
i znowu tam wschodzi.

6 Ku południowi ciągnąc
i ku północy wracając,
kolistą drogą wieje wiatr
i znowu wraca na drogę swojego krążenia.

7 Wszystkie rzeki płyną do morza,
a morze wcale nie wzbiera;
do miejsca, do którego rzeki płyną,
zdążają one bezustannie.

8 Mówienie jest wysiłkiem*:
nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.
Nie nasyci się oko patrzeniem
ani ucho napełni słuchaniem.

9 To, co było, jest tym, co będzie,
a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:
więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.

10 Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:
«Patrz, to coś nowego» -
to już to było w czasach,
które były przed nami.

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 9 września 2010

prowadzenie: Ania

Słowo ze spotkania:

 

Ps 145,14-21

 

14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Ain
15 * Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Pe
16 Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Sade
17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Kof
18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Resz
19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Szin
20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Taw
21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>
*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie 6 maja
Słowo: Pnp 2, 5 -7

prowadzenie: Ania

29 kwietnia 2010

Droga światła (via lucis)
Pójdźmy za Chrystusem rozważając różne ukazania się Pana - od Jego zmartwychwstania, aż po wniebowstąpienie.
W czasie tych spotkań Jezus objawiał uczniom swoją chwałę, umacniał ich w wierze, dopełniał nauczania o królestwie Bożym
oraz ustanowił sakramentalną i hierarchiczną strukturę Kościoła. Wspominajmy te wydarzenia, ze świadomością, że jesteśmy
uczniami Pana, którzy przez chrzest, jako sakrament paschalny, przeszli z ciemności grzechu do światła łaski


spotkanie 22 kwietnia 2010
Słowo: Rz 15 1- 6
prowadzenie: Irenka