Home Słowo ze spotkania

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Spis treści
Słowo ze spotkania
Rok 2013/2014
2012/2013
2010
Wszystkie strony

Spotkanie modlitewne w dniu 17 maja 2012

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Jagoda

 

 

Słowo ze spotkania: Hbr 12, 2 - 9

 

 

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości,

którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie,

abyście nie ustawali, złamani na duchu.

Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,

5 a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów:
Synu mój, nie lekceważ karania Pana,  nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.

Bo kogo miłuje Pan, tego karze,  chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje.
Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?

Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.

Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili,

czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 12 kwietnia 2012

 

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Janeczka 

 

 

 

 

 

 

Słowo ze spotkania: Ps 147, 1 - 7

<Alleluja>2.
Dobrze jest grać naszemu Bogu,
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.

Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela
3;
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.

On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu
4.
Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.

Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi
5.
Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu,
grajcie Bogu naszemu na harfie.

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 1 marca 2012

 

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Irenka  

 

 

 

 

 

Słowo ze spotkania: Jz 1, 16 - 19

  

16 Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych
sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło!

17 Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość
7,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!

18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! -
mówi Pan.
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
jak śnieg wybieleją;
choćby czerwone jak purpura,
staną się jak wełna.

19 Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni,
dóbr ziemskich będziecie zażywać.

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 16 lutego 2012

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Ela
 

Słowo ze spotkania: Jk 1, 2 - 6

 

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia2.

Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.

Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.
Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając;

a na pewno ją otrzyma3.

Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym! Kto bowiem żywi wątpliwości,

podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 19 stycznia 2012

 

 

Spotkanie prowadziła : Małgosia
 

 

Słowo ze spotkania: Iz 12,2 - 6

 

Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!

Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie
ze zdrojów zbawienia.

Powiecie w owym dniu:
Chwalcie Pana!
Wzywajcie Jego imienia!
Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!
Niech to będzie wiadome po całej ziemi!

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!»

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 5 stycznia 2012

 

 

Spotkanie prowadziła : Janeczka

 

 

 

Słowo ze spotkania: PS 98, 1 - 9

 


Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.


Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,

przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!

3 Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!

Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
<bo nadchodzi> sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności - ludy
4.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 3 listopada 2011 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Małgosia 

 

 

 

 

Słowo ze spotkania: PS 62, 6 - 9; 12 -13

 

 

 

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

On jedynie skałą i zbawieniem moim,
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie:
Bóg jest dla nas ucieczką!


12 Bóg raz powiedział,
dwa razy to słyszałem:
Bóg jest potężny.

13 I Ty, Panie, jesteś łaskawy,
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów
5.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 20 października 2011

Spotkanie prowadziła : Ela

Słowo ze spotkania: PS 103, 2 - 14

 

Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,

On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni2 nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła
2.
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny
3.
Nie wiedzie sporu do końca4
i nie płonie gniewem na wieki.
10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.

12 Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

13 Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

14 5 Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 6 października 2011

Spotkanie prowadziła : Ania

Słowo ze spotkania: 1 J 2, 3 - 7

 

3 Po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
4 Kto mówi: "Znam Go",
a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą
i nie ma w nim prawdy.
5 Kto zaś zachowuje Jego naukę,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi, że w Nim trwa,
powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
7 Umiłowani,
nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
które mieliście od samego początku;
tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.

 

Spotkanie modlitewne w dniu 22 września 2011

Spotkanie prowadziła : Jagoda

Słowo ze spotkania: Iz 49. 13 - 16

 

13 Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio!
Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Albowiem Pan pocieszył swój lud,
zlitował się nad jego biednymi.
14 Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił,
Pan o mnie zapomniał".
15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.
16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach,
twe mury są ustawicznie przede Mną.

 

Spotkanie modlitewne w dniu 8 września 2011

Spotkanie prowadziła: Małgosia

Słowo ze spotkania: Rz 15,5 - 7,13

 

5 A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie

6 i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
7
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga.

13 A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w
wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.