Home Słowo ze spotkania

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Spis treści
Słowo ze spotkania
Rok 2013/2014
2012/2013
2010
Wszystkie strony

 

Spotkanie modlitewne w dniu  20 marzec 2014

Spotkanie prowadziła: Ania

 

Słowo ze spotkania: Oz 14, 2-5;10

 

Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, 
upadłeś bowiem przez własną twą winę. 
Zabierzcie ze sobą słowa2 
i nawróćcie się do Pana! 
Mówcie do Niego: «Przebacz nam całą naszą winę, 
w ten sposób otrzymamy dobro 
za owoc naszych warg. 
Asyria nie może nas zbawić - 
nie chcemy już wsiadać na konie 
ani też mówić "nasz Boże" 
do dzieła rąk naszych. 
U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota». 
«Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, 
bo gniew mój odwrócił się od nich. 

10 Któż jest tak mądry, aby to pojął, 
i tak rozumny, aby to rozważył?» 
Bo drogi Pańskie są proste: 
kroczą nimi sprawiedliwi, 
lecz potykają się na nich grzesznicy. 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  13 marzec 2014

Spotkanie prowadziła: Ela

 

Słowo ze spotkania: Mt 7, 7-12

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 

Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą. 

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”. 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  20 luty 2014

Spotkanie prowadziła: Irenka

 

Słowo ze spotkania: Jk 1, 19-25

 

19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu20 Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej21 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  23 stycznia 2014

Spotkanie prowadziła: Ania

 

Słowo ze spotkania: 1 Tes 5, 14-22

 

14 Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych,

a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! 15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe,

zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! 

16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie!18 W każdym położeniu dziękujcie,

taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19  Ducha nie gaście, 

20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 

22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  16 stycznia 2014

Spotkanie prowadziła: Małgosia

 

Słowo ze spotkania: 1 J 3, 1 - 3

 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi1
i rzeczywiście nimi jesteśmy. 
Świat zaś dlatego nas nie zna, 
że nie poznał Jego. 
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, 
uświęca się podobnie jak On jest święty. 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  9 stycznia 2014

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: 1 J 4, 7 - 18

 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat3
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 
10 W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 
ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy4
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
Bóg trwa w nas 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
13 Poznajemy, że my trwamy w Nim, 
a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha5
14 My także widzieliśmy i świadczymy, 
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. 
15 Jeśli kto wyznaje, 
że Jezus jest Synem Bożym, 
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg trwa w nim. 
17 Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, 
że mamy pełną ufność na dzień sądu, 
ponieważ tak, jak On jest [w niebie], 
i my jesteśmy na tym świecie. 
18 W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. 
Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  28 grudnia 2013

Spotkanie prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Łk 1,46-55

46 Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja Pana, 
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię - 
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
51 On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje - 
55 jak przyobiecał naszym ojcom - 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  18 kwietnia 2013

Spotkanie prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Dn 3.51-90

51 Wtedy ci trzej jakby jednym głosem wysławiali, wychwalali i błogosławili Boga, mówiąc w piecu:
52 Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców -
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości -
chwalebne i wywyższone na wieki.

53 Błogosławiony jesteś w przybytku
świętej Twojej chwały -
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.

54 Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa -
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.

55 Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
co na Cherubach zasiadasz -
pełen chwały i wywyższony na wieki.

56 Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba -
pełen chwały i sławny na wieki.

57 Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

58 Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

59 Niebiosa, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

60 Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

61 Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

62 Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

63 Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

64 Deszcze i rosy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

65 Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

66 Ogniu i żarze, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

67 Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

68 Rosy i szrony, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

69 Mrozy i zima, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

70 Lody i śniegi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

71 Dni i noce, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

72 Światło i ciemności, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

73 Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

74 Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki!

75 Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

76 Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

77 Źródła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

78 Morza i rzeki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

79 Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

80 Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

81 Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

82 Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

83 Izraelu, błogosław Pana,
chwal i wywyższaj Go na wieki!

84 Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

85 Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

86 Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

87 Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

88 Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki,
bo wybawił nas z otchłani
8
i z mocy śmierci ocalił nas,
wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia.

89 Wychwalajcie Pana, bo łaskawy,
bo na wieki Jego łaskawość.

90 Wszyscy bogobojni,
błogosławcie Pana, Boga bogów,
chwalcie i wysławiajcie,
bo na wieki Jego łaskawość.

 

Spotkanie modlitewne w dniu  14 lutego 2013

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: Ps 51

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie
3.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka
4.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości
5.
Pokrop mnie hizopem6, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!

11 Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!

12 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
7
13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
8
14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

15 Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

16 Od krwi9 uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

17 Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

18 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał
10.
19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

20 11 Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!

21 Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  24 stycznia 2013

Spotkanie prowadziła: Ania

Słowo ze spotkania: 1 Kor 12,31, 13, 1-13

 

 

31 Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie
,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany
.
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  17 stycznia 2013

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: Rz 12,9-17

 

 

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!

10 W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!

11 Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!

12 Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali!

13 Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!

14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą.

16 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne!

Nie uważajcie sami siebie za mądrych!

17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  10 stycznia 2013

Spotkanie prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Rz 12, 3-13

 


2 Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was:

Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy,

lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.

4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność -

podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.

6 Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą;

bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich;

bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich;

bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością;

kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.
Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!

10 W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!

11 Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!

12 Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali!

13 Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  29 listopad 2012

Spotkanie prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Ps 138

 

Dawidowy.
Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca,
<bo usłyszałeś słowa ust moich>:
będę śpiewał Ci wobec aniołów
2.
Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi3.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś
3 ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.

Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.

4 Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa ust Twoich;

i będą opiewać drogi Pańskie:
«Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka».

Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka
5.
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.

Pan za mnie [wszystkiego] dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 15 listopad 2012

Spotkanie prowadziła: Małgosia

Słowo ze spotkania: Ps 23

  Psalm. Dawidowy.
Pan jest moim pasterzem
2, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:

orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
3
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity
4.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.