Home Słowo ze spotkania

Terminy Spotkań:

 

CZERWIEC  2020 r

 

 

04-06-2020

ADORACJA

czwartek, godz.18:30

 

 

11-06-2020

BOŻE CIAŁO

 

 

18-06-2020

SPOTKANIE MODLITEWNE

czwartek, godz.19:00

 

 

 

25-06-2020

MSZA ŚWIĘTA

czwartek, godz. 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin:Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Spis treści
Słowo ze spotkania
Rok 2013/2014
2012/2013
2010
Wszystkie strony

 

Nasze spotkania:

 

Spotkanie Modlitewne w dniu  16 luty 2017

Spotkanie prowadziła: Irenka

 

Bóg mówi do nas Słowami: 1 Kor 3, 16-23

16 Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.18 Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. 19 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych 20 lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. 21 Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: 22 czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, 23 wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

 

 

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu  21 styczeń 2016

Spotkanie prowadziła: Janeczka

 

 

Słowo ze spotkania: Iz 43, 1-5

 

 

Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą.

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu  14 styczeń 2016

Spotkanie prowadziła: Ela

 

Słowo ze spotkania: 1J 4, 7-21

 

 

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia


Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat3,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
10 W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy4.
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
12 Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
13 Poznajemy, że my trwamy w Nim,
a On w nas,
bo udzielił nam ze swego Ducha5.
14 My także widzieliśmy i świadczymy,
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
15 Jeśli kto wyznaje,
że Jezus jest Synem Bożym,
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.
17 Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,
że mamy pełną ufność na dzień sądu,
ponieważ tak, jak On jest [w niebie],
i my jesteśmy na tym świecie.
18 W miłości nie ma lęku,
lecz doskonała miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą.
Ten zaś, kto się lęka,
nie wydoskonalił się w miłości6.
O źródle miłości
19 My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.
20 Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi.
21 Takie zaś mamy od Niego przykazanie,
aby ten, kto miłuje Boga,
miłował też i brata swego.

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu  19 listopada 2015

Spotkanie prowadziła: Lena

 

Słowo ze spotkania: Rz 8, 31-39

 

31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?11 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?12 33 Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? 34 Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?13
35 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? 36 Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź14.
37 Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. 38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39 ani co wysokie14, ani co głębokie15, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

 

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu  12 listopada 2015

Spotkanie prowadziła: Małgosia

 

 

Słowo ze spotkania: Ps, 100

 

Psalm. Dziękczynienie.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem2:
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki3,
a wierność Jego przez pokolenia.

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu  29 październik 2015

Spotkanie prowadziła: Irenka

 

 

Słowo ze spotkania: Mt 5, 43-48

 

 

43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził20. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

 

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu  14 maja 2015

Spotkanie prowadziła: Irenka

 

 

Słowo ze spotkania: J 12, 44-50

 

44 Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie16, lecz w Tego, który Mnie posłał. 45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. 46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. 47 A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. 48 Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. 49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. 50 A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 26 marzec 2015

Spotkanie prowadziła: Małgosia

 

 

Słowo ze spotkania: Ps 105, 1-7

 

 

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście dzieła Jego wśród narodów!
Śpiewajcie Mu i grajcie Mu,
rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!
Szczyćcie się Jego świętym imieniem;
niech się weseli serce szukających Pana!
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
szukajcie zawsze Jego oblicza!2
Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał,
o Jego znakach i sądach ust Jego,
potomstwo Abrahama, Jego słudzy,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

On, Jahwe, jest naszym Bogiem:
Jego wyroki obejmują świat cały.

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 12 marzec 2015

Spotkanie prowadziła: Janeczka

 

Słowo ze spotkania: Mk 12, 28-34

 

28 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest9: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». 32 Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 33 Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». 34 Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 19 luty 2015

Spotkanie prowadziła: Ela

 

 

Słowo ze spotkania: Iz 1, 16-19

 

16 Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych
sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło!
17 Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość7,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!
18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! -
mówi Pan.
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
jak śnieg wybieleją;
choćby czerwone jak purpura,
staną się jak wełna.
19 Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni,
dóbr ziemskich będziecie zażywać.

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 12 luty 2015

Spotkanie prowadziła: Ula

 

 

Słowo ze spotkania: 1 Kor 13, 1-13

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów1,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie2,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany3.
13 Tak4 więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 22 styczeń 2015

Spotkanie prowadziła: Irenka

 

Słowo ze spotkania: Ps 25,4-10

 

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję.
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,
na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Nie wspominaj grzechów mej młodości <ani moich przewin>2
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości
ze względu na dobroć Twą, Panie!
Pan jest dobry i prawy:
dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
rządzi pokornymi w sprawiedliwości,
ubogich uczy swej drogi.
10 Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność
dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 15 styczeń 2015

Spotkanie prowadziła: Janeczka

 

 

Słowo ze spotkanie: ŁK 5,4-11


Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 10 jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». 11 I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 11 grudnia 2014

Spotkanie prowadziła: Ania

 

 

Słowo ze spotkanie: Iz 12,1-6

 

Ty1 powiesz w owym dniu:
Wychwalam Cię, Panie,
bo rozgniewałeś się na mnie,
lecz Twój gniew się uśmierzył
i pocieszyłeś mię!
Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!
Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie
ze zdrojów zbawienia.
Powiecie w owym dniu:
Chwalcie Pana!
Wzywajcie Jego imienia!
Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!
Niech to będzie wiadome po całej ziemi!
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!»

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 20 listopada 2014

Spotkanie prowadziła: Jagoda

 

Słowo ze spotkanie: Mt.5,(13-16)

 


13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem5, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 13 listopada 2014

Spotkanie prowadziła: Janeczka

 

 

Słowo ze spotkanie: Rz 8, (31-39)

 

31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?11 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?12 33 Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? 34 Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?13
35 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? 36 Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź14.
37 Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. 38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39 ani co wysokie14, ani co głębokie15, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 23 październik 2014

Spotkanie prowadziła: Ula

 

Słowo ze spotkanie : 1 TES 4,1-8

 

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne1 w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego2, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha3 Świętego.

 

 

Spotkanie Modlitewne w dniu 16 październik 2014

Spotkanie prowadziła: Irenka

 

Słowo ze spotkanie : Ps 98

 

2 Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
3 Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
<bo nadchodzi> sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności - ludy4.

 

Spotkanie modlitewne w dniu 2 pażdziernik 2014

Spotkanie prowadziła: Jagoda

 

Słowo ze spotkania : Ps 25, 1-7

 

Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę,
mój Boże,
Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!
Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;
doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca,
i w Tobie mam zawsze nadzieję.
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie,
na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Nie wspominaj grzechów mej młodości <ani moich przewin>2
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości
ze względu na dobroć Twą, Panie!

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 18 września 2014

Spotkanie prowadziła: Irenka

 

Słowo ze spotkania: Flp 2, 1-4

 

Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie1 - dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  11 września 2014

Spotkanie prowadziła: Janeczka

 

Słowo ze spotkania: Łk 6, 27-38

 

27 Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 28 błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. 29 Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! 30 Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.31 Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! 32 Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność?9 Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. 33 I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 34 Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. 35 Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».


 

Spotkanie modlitewne w dniu  20 marzec 2014

Spotkanie prowadziła: Ania

 

Słowo ze spotkania: Oz 14, 2-5;10

 

Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, 
upadłeś bowiem przez własną twą winę. 
Zabierzcie ze sobą słowa2 
i nawróćcie się do Pana! 
Mówcie do Niego: «Przebacz nam całą naszą winę, 
w ten sposób otrzymamy dobro 
za owoc naszych warg. 
Asyria nie może nas zbawić - 
nie chcemy już wsiadać na konie 
ani też mówić "nasz Boże" 
do dzieła rąk naszych. 
U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota». 
«Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, 
bo gniew mój odwrócił się od nich. 

10 Któż jest tak mądry, aby to pojął, 
i tak rozumny, aby to rozważył?» 
Bo drogi Pańskie są proste: 
kroczą nimi sprawiedliwi, 
lecz potykają się na nich grzesznicy. 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  13 marzec 2014

Spotkanie prowadziła: Ela

 

Słowo ze spotkania: Mt 7, 7-12

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 

Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą. 

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”. 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  20 luty 2014

Spotkanie prowadziła: Irenka

 

Słowo ze spotkania: Jk 1, 19-25

 

19 Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu20 Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej21 Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 22 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. 23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 25 Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  23 stycznia 2014

Spotkanie prowadziła: Ania

 

Słowo ze spotkania: 1 Tes 5, 14-22

 

14 Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych,

a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! 15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe,

zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! 

16 Zawsze się radujcie, 17 nieustannie się módlcie!18 W każdym położeniu dziękujcie,

taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 19  Ducha nie gaście, 

20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 

22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  16 stycznia 2014

Spotkanie prowadziła: Małgosia

 

Słowo ze spotkania: 1 J 3, 1 - 3

 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi1
i rzeczywiście nimi jesteśmy. 
Świat zaś dlatego nas nie zna, 
że nie poznał Jego. 
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, 
uświęca się podobnie jak On jest święty. 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  9 stycznia 2014

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: 1 J 4, 7 - 18

 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat3
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 
10 W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 
ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy4
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
Bóg trwa w nas 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
13 Poznajemy, że my trwamy w Nim, 
a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha5
14 My także widzieliśmy i świadczymy, 
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. 
15 Jeśli kto wyznaje, 
że Jezus jest Synem Bożym, 
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg trwa w nim. 
17 Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, 
że mamy pełną ufność na dzień sądu, 
ponieważ tak, jak On jest [w niebie], 
i my jesteśmy na tym świecie. 
18 W miłości nie ma lęku, 
lecz doskonała miłość usuwa lęk, 
ponieważ lęk kojarzy się z karą. 
Ten zaś, kto się lęka, 
nie wydoskonalił się w miłości

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  28 grudnia 2013

Spotkanie prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Łk 1,46-55

46 Wtedy Maryja rzekła: 
«Wielbi dusza moja Pana, 
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 
Święte jest Jego imię - 
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 
51 On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje - 
55 jak przyobiecał naszym ojcom - 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  18 kwietnia 2013

Spotkanie prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Dn 3.51-90

51 Wtedy ci trzej jakby jednym głosem wysławiali, wychwalali i błogosławili Boga, mówiąc w piecu:
52 Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców -
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości -
chwalebne i wywyższone na wieki.

53 Błogosławiony jesteś w przybytku
świętej Twojej chwały -
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.

54 Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa -
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.

55 Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
co na Cherubach zasiadasz -
pełen chwały i wywyższony na wieki.

56 Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba -
pełen chwały i sławny na wieki.

57 Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

58 Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

59 Niebiosa, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

60 Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

61 Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

62 Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

63 Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

64 Deszcze i rosy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

65 Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

66 Ogniu i żarze, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

67 Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

68 Rosy i szrony, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

69 Mrozy i zima, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

70 Lody i śniegi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

71 Dni i noce, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

72 Światło i ciemności, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

73 Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

74 Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki!

75 Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

76 Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

77 Źródła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

78 Morza i rzeki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

79 Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

80 Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

81 Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

82 Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

83 Izraelu, błogosław Pana,
chwal i wywyższaj Go na wieki!

84 Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

85 Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

86 Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

87 Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

88 Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki,
bo wybawił nas z otchłani
8
i z mocy śmierci ocalił nas,
wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia.

89 Wychwalajcie Pana, bo łaskawy,
bo na wieki Jego łaskawość.

90 Wszyscy bogobojni,
błogosławcie Pana, Boga bogów,
chwalcie i wysławiajcie,
bo na wieki Jego łaskawość.

 

Spotkanie modlitewne w dniu  14 lutego 2013

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: Ps 51

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie
3.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka
4.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości
5.
Pokrop mnie hizopem6, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!

11 Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!

12 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
7
13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
8
14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

15 Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.

16 Od krwi9 uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!

17 Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

18 Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał
10.
19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.

20 11 Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!

21 Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  24 stycznia 2013

Spotkanie prowadziła: Ania

Słowo ze spotkania: 1 Kor 12,31, 13, 1-13

 

 

31 Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie
,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;

nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.

Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.

10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.

11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany
.
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  17 stycznia 2013

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: Rz 12,9-17

 

 

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!

10 W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!

11 Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!

12 Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali!

13 Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!

14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą.

16 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne!

Nie uważajcie sami siebie za mądrych!

17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  10 stycznia 2013

Spotkanie prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Rz 12, 3-13

 


2 Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was:

Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy,

lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.

4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność -

podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.

6 Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa - [do stosowania] zgodnie z wiarą;

bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności diakońskich;

bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich;

bądź dar upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością;

kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.
Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!

10 W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!

11 Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!

12 Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali!

13 Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu  29 listopad 2012

Spotkanie prowadziła: Ela

Słowo ze spotkania: Ps 138

 

Dawidowy.
Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca,
<bo usłyszałeś słowa ust moich>:
będę śpiewał Ci wobec aniołów
2.
Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi3.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś
3 ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.

Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.

4 Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa ust Twoich;

i będą opiewać drogi Pańskie:
«Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka».

Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka
5.
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.

Pan za mnie [wszystkiego] dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 15 listopad 2012

Spotkanie prowadziła: Małgosia

Słowo ze spotkania: Ps 23

  Psalm. Dawidowy.
Pan jest moim pasterzem
2, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:

orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
3
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity
4.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

 

 


Spotkanie modlitewne w dniu 17 maja 2012

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Jagoda

 

 

Słowo ze spotkania: Hbr 12, 2 - 9

 

 

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości,

którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.

Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie,

abyście nie ustawali, złamani na duchu.

Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,

5 a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów:
Synu mój, nie lekceważ karania Pana,  nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.

Bo kogo miłuje Pan, tego karze,  chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje.
Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?

Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.

Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili,

czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 12 kwietnia 2012

 

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Janeczka 

 

 

 

 

 

 

Słowo ze spotkania: Ps 147, 1 - 7

<Alleluja>2.
Dobrze jest grać naszemu Bogu,
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.

Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela
3;
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.

On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu
4.
Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.

Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi
5.
Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu,
grajcie Bogu naszemu na harfie.

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 1 marca 2012

 

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Irenka  

 

 

 

 

 

Słowo ze spotkania: Jz 1, 16 - 19

  

16 Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych
sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło!

17 Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość
7,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!

18 Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! -
mówi Pan.
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
jak śnieg wybieleją;
choćby czerwone jak purpura,
staną się jak wełna.

19 Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni,
dóbr ziemskich będziecie zażywać.

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 16 lutego 2012

 

 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Ela
 

Słowo ze spotkania: Jk 1, 2 - 6

 

Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia2.

Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość.

Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.
Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając;

a na pewno ją otrzyma3.

Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym! Kto bowiem żywi wątpliwości,

podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 19 stycznia 2012

 

 

Spotkanie prowadziła : Małgosia
 

 

Słowo ze spotkania: Iz 12,2 - 6

 

Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!

Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie
ze zdrojów zbawienia.

Powiecie w owym dniu:
Chwalcie Pana!
Wzywajcie Jego imienia!
Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!
Niech to będzie wiadome po całej ziemi!

Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!»

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 5 stycznia 2012

 

 

Spotkanie prowadziła : Janeczka

 

 

 

Słowo ze spotkania: PS 98, 1 - 9

 


Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.


Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,

przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!

3 Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!

Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
<bo nadchodzi> sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności - ludy
4.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 3 listopada 2011 

 

 

 

Spotkanie prowadziła : Małgosia 

 

 

 

 

Słowo ze spotkania: PS 62, 6 - 9; 12 -13

 

 

 

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

On jedynie skałą i zbawieniem moim,
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie:
Bóg jest dla nas ucieczką!


12 Bóg raz powiedział,
dwa razy to słyszałem:
Bóg jest potężny.

13 I Ty, Panie, jesteś łaskawy,
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów
5.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 20 października 2011

Spotkanie prowadziła : Ela

Słowo ze spotkania: PS 103, 2 - 14

 

Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,

On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni2 nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła
2.
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny
3.
Nie wiedzie sporu do końca4
i nie płonie gniewem na wieki.
10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.

12 Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

13 Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

14 5 Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 6 października 2011

Spotkanie prowadziła : Ania

Słowo ze spotkania: 1 J 2, 3 - 7

 

3 Po tym zaś poznajemy, że Go znamy,
jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
4 Kto mówi: "Znam Go",
a nie zachowuje Jego przykazań,
ten jest kłamcą
i nie ma w nim prawdy.
5 Kto zaś zachowuje Jego naukę,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.
Kto twierdzi, że w Nim trwa,
powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
7 Umiłowani,
nie piszę do was o nowym przykazaniu,
ale o przykazaniu istniejącym od dawna,
które mieliście od samego początku;
tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.

 

Spotkanie modlitewne w dniu 22 września 2011

Spotkanie prowadziła : Jagoda

Słowo ze spotkania: Iz 49. 13 - 16

 

13 Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio!
Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem!
Albowiem Pan pocieszył swój lud,
zlitował się nad jego biednymi.
14 Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił,
Pan o mnie zapomniał".
15 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.
16 Oto wyryłem cię na obu dłoniach,
twe mury są ustawicznie przede Mną.

 

Spotkanie modlitewne w dniu 8 września 2011

Spotkanie prowadziła: Małgosia

Słowo ze spotkania: Rz 15,5 - 7,13

 

5 A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie

6 i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
7
Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was - ku chwale Boga.

13 A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w
wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.

 

 


 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 22 czerwca 2011

Spotkanie prowadziła: Jagoda

Słowo ze spotkania: 2 Kor 13, 11 -13

 

11 Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu,

jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!

12 Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.

13 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 9 czerwca 2011

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: J 17, 20 - 26

 

20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;

21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno,

aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

22 I także chwałę*, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.

23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał,

żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem,

aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.

26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 26 maja 2011

Spotkanie prowadziła: Janeczka

Słowo ze spotkania: J 14, 25 - 29

 

25 To wam powiedziałem przebywając wśród was.

26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy*

i przypomni wam wszystko,co Ja wam powiedziałem.

27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.

Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!

28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.

Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się,że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie*.

29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 19 maja 2011

Spotkanie prowadziła: Małgosia i Krysia

Słowo ze spotkania: Ps 134

 

Oto błogosławcie Pana,
wszyscy słudzy Pańscy,
którzy trwacie nocami w domu Pańskim*.
2 Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu
i błogosławcie Pana!
3 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu*,
Ten, który uczynił niebo i ziemię!

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 5 maja 2011

Spotkanie prowadziła Jagoda

Słowo ze spotkania: 1 P 3 - 9

 

3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.

On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei:

4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie.

5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

6 Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.

7 Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu,

na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa*.

8 Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie*,

a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały

9 wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 7 kwietnia

Spotkanie prowadziła Irenka

Słowo ze spotkania: RZ 8, 31 - 39

 

31 Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?*

32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał,

jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?*

33 Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?

34 Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał,

siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?*
35
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

36 Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź
*.
37 Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował.

38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce,

39 ani co wysokie*, ani co głębokie*, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 24.03.2011

Spotkanie prowadziła: Małgosia

Katecheza "Po REO" - Odkryj swój charyzmat - Krysia

Słowo ze spotkania: Łk 6, 46 - 49

 

46 Czemu to wzywacie Mnie: "Panie, Panie!", a nie czynicie tego, co mówię?

47 Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je.

48 Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale.

Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany.

49 Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu.

[Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki».

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 10.03.2011

Spotkanie prowadziała : Ania

Katecheza "Po REO" - Grupki dzielenia - Krysia

Słowo ze spotkania:   1 P 5, 5a - 11

Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje*.

6 Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.

7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego*, gdyż Jemu zależy na was.

8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.

10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.

11 Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 24.02.2011

Spotkanie prowadziła : Irenka

Kateheza "Po REO" - Moje miejsce w Kościele - ks. Piotr

Słowo ze spotkania: Syr 5, 1-8

 

1 Nie polegaj na swoich bogactwach
i nie mów: «Jestem samowystarczalny»
*.
2 Nie daj się uwieść żądzom i sile,
by iść za zachciankami swego serca.
3 Nie mów: «Któż mi ma coś do rozkazywania?»
Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość.
4 Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?»
Albowiem Pan jest cierpliwy.
5 Nie bądź tak pewny darowania ci win,
byś miał dodawać grzech do grzechu.
6 Nie mów: «Jego miłosierdzie
zgładzi mnóstwo moich grzechów».
U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość,
a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.
7 Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
ani nie odkładaj tego z dnia na dzień:
nagle bowiem gniew Jego przyjdzie
i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości.
8 Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu.

 

Spotkanie modlitewne w dniu 03.02.2011

Spotkanie prowadziła: Ania

Katecheza "Po REO" -  Co to znaczy Kościół? - Ela

Słowo ze spotkania: Ef 1, 3-10

3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich* - w Chrystusie.
4 W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości 5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
6 ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew -
odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski.
8 Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
9 przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął
10 dla dokonania pełni czasów,
aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi*.

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 27 stycznia 2011

Spotkanie prowadziła: Janeczka

katacheza "Po R E O"- Spotkanie modlitewne -  Ania

Słowo ze spotkania: Iz 12, 2 -6

2 Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!

3 Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie
ze zdrojów zbawienia.

4 Powiecie w owym dniu:
Chwalcie Pana!
Wzywajcie Jego imienia!
Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!

5 Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy!
Niech to będzie wiadome po całej ziemi!

6 Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!»

 

Spotkanie modlitewne w dniu 20 stycznia 2011r.

Prowadzenie : Krysia

Katacheze "Po R E O"- Słowo Boże: Ela

 

Słowo ze spotkania:Ps 103, 11 - 22

 

11    Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak trwała jest Jego łaska dla tych, co się Go boją.

12    Jak jest odległy wschód od zachodu,

tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

13   Jak lituje się ojciec nad synami,

tak Pan się lituje nad tymi co się Go boją.

14    Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,

pamięta, że jesteśmy prochem.

15    Dni człowieka są jak trawa,

kwitnie jak kwiat na polu;

16    ledwie muśniego wiatr, a już go nie ma,

i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

17    A łaskawość Pana na wieki wobec Jego czcicieli,

a Jego sprawiedliwość nad synami ich syów

18    nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza

i pamiętają, by wypełnić Jego przykazania.

19    Pan w niebie tron swój ustawił,

a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.

20    Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,

pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,

(posłuszni na dźwięk Jego słowa)

21   Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,

słudzy Jego, pełniący Jego wolę!

Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,

na każdym miejscu Jego panowania.

Błogosław, duszo moja, Pana !

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 29 grudnia 2010

Prowadzenie: Irenka

Słowo ze spotkania: 1 J 4, 9-16

 

 

9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat
*,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

10 W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy
*.
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

12 Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.

13 Poznajemy, że my trwamy w Nim,
a On w nas,
bo udzielił nam ze swego Ducha
*.
14 My także widzieliśmy i świadczymy,
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.

15 Jeśli kto wyznaje,
że Jezus jest Synem Bożym,
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.

16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 16 grudnia 2010

prowadzenie: Małgosia

Słowo ze spotkania: Ps 34, 1-6 ;  16-19

 

1 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.

2 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

3 Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!

4 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.

5 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

6 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił ze wszystkich ucisków.

 

16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.

17 Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.

18 * Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wygładzić z ziemi.

19 Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 2 grudnia 2010

prowadzenie: Ania

Słowo ze spotkania: Flp 2, 5 -11

 

5 To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
6 On, istniejąc w postaci* Bożej,
nie skorzystał ze sposobności
*,
aby na równi
* być z Bogiem,
7 lecz ogołocił* samego siebie,
przyjąwszy postać sługi
*,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,

8 uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci -
i to śmierci krzyżowej
*.
9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył*
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię
*,
10 aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
*
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.

11 I aby wszelki język wyznał*,
że Jezus Chrystus jest PANEM
* -
ku chwale Boga Ojca
*.

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 23 września 2010

prowadzenie: Małgosia

 

Słowo ze spotkania:

 

KOH 1, 2-10

 

2 Marność

 

 

 

 

 

* nad marnościami, powiada Kohelet,
marność nad marnościami - wszystko marność.

 

3 Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu,
jaki zadaje sobie pod słońcem?

4 Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi,
a ziemia trwa po wszystkie czasy.

5 Słońce wschodzi i zachodzi,
i na miejsce swoje spieszy z powrotem,
i znowu tam wschodzi.

6 Ku południowi ciągnąc
i ku północy wracając,
kolistą drogą wieje wiatr
i znowu wraca na drogę swojego krążenia.

7 Wszystkie rzeki płyną do morza,
a morze wcale nie wzbiera;
do miejsca, do którego rzeki płyną,
zdążają one bezustannie.

8 Mówienie jest wysiłkiem*:
nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.
Nie nasyci się oko patrzeniem
ani ucho napełni słuchaniem.

9 To, co było, jest tym, co będzie,
a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:
więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.

10 Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:
«Patrz, to coś nowego» -
to już to było w czasach,
które były przed nami.

 

 

 

 

Spotkanie modlitewne w dniu 9 września 2010

prowadzenie: Ania

Słowo ze spotkania:

 

Ps 145,14-21

 

14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Ain
15 * Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Pe
16 Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Sade
17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Kof
18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Resz
19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Szin
20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Taw
21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>
*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie 6 maja
Słowo: Pnp 2, 5 -7

prowadzenie: Ania

29 kwietnia 2010

Droga światła (via lucis)
Pójdźmy za Chrystusem rozważając różne ukazania się Pana - od Jego zmartwychwstania, aż po wniebowstąpienie.
W czasie tych spotkań Jezus objawiał uczniom swoją chwałę, umacniał ich w wierze, dopełniał nauczania o królestwie Bożym
oraz ustanowił sakramentalną i hierarchiczną strukturę Kościoła. Wspominajmy te wydarzenia, ze świadomością, że jesteśmy
uczniami Pana, którzy przez chrzest, jako sakrament paschalny, przeszli z ciemności grzechu do światła łaski


spotkanie 22 kwietnia 2010
Słowo: Rz 15 1- 6
prowadzenie: Irenka